Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА EVENT ACADEMY BULGARIA

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Ивент Академи България“ ЕООД, ЕИК 203820621, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38, представлявано от управителя Петър Димитров Стоичков, с лиценз за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7681 и полица за професионална застраховка „Отговорност на туроператора“ № 19006L50002 към Застрахователно дружество “Уника“ АД и потребителите на туристически продукти и услуги, предоставяни от Event Academy, посредством уебсайта http://eventacademy.net/.

Моля, прочетете настоящите Общи условия внимателно и цялостно, тъй като резервирайки Услуга на Event Academy и/или записвайки се за екскурзия/обиколка или друг Продукт на Event Academy, Вие потвърждавате, че: а) сте прочели и разбрали настоящите Общи условия и б) изразявате своето изрично съгласие и приемате да се обвържете с настоящите Общи условия. В случай че сте потвърдили резервация на Услуга за повече от един участник, ще се счита, че сте приели настоящите Общи условия от името на всички участници (включително непълнолетни и лица с увреждания), като пътувайки и/или участвайки в дадена Услуга на Event Academy, същите изрично изразяват съгласието си с настоящите Общи условия. Клиентът, който е потвърдил резервацията от свое име и от името на други участници, се счита за лице за контакт по отношение всички тях.


I.    ОПРЕДEЛЕНИЯ

1.    Event Academy – „Ивент Академи България“ ЕООД, ЕИК 203820621, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38, представлявано от управителя Петър Димитров Стоичков, с лиценз за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7681 и полица за професионална застраховка „Отговорност на туроператора“ № 19006L50002 към Застрахователно дружество “Уника“ АД“, телефон: 02 915 08 59 , e-mail: [email protected]

2.    Уебсайт – Уебсайта http://eventacademy.net/ за продажба на продуктите и услугите на Event Academy. Уебсайтът предоставя на Клиентите информация за продуктите и услугите, описани по-долу, и възможност за тяхното закупуване и поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти и услуги.

3.    Клиенти – физически лица, желаещи да закупят продукти и услуги от уебсайта. Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да закупят продукти и услуги от уебсайта.

4.    Продукти и/или услуги – различни видове туристически услуги и продукти, описани в уебсайта и включващи настаняване, хранене и автобусен транспорт, допълнителни услуги, свързани с пътувания, развлечения, развлекателни прояви и събития.

5.    Профил – личният профил на Клиента в уебсайта, който позволява на Клиента да направи резервация на услуга.

6.    Общи условия - настоящите Общи условия представляват договор между Event Academy и Клиента за покупко-продажбата на услугите от уебсайта. Страни по договора са Event Academy, от една страна, и Клиента, от друга страна. С приемането на настоящите Общи условия, както и с резервацията и закупуването на услуги Клиентът заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента в уебсайта представлява волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия.

7.    Договор за организирано пътуване – при наличие на организирано пътуване с обща цена по смисъла на Закона за туризма, настоящите Общи условия ведно със специфичните условия, предоставени на Клиента с Офертата за съответната услуга, и приети от Клиента чрез резервацията на тази услуга при тези условия, представляват договор за организирано пътуване, който се сключва в електронна форма от Клиента чрез поставяне на маркер в полето "Приемам общите условия и съдържанието на договора за организирано пътуване". Клиентът декларира съгласието си Договорът за организирано пътуване и всички други съпътстващи документи да бъдат разменени и сключени по електронен път.

8.    Резервационна бланка - за туристическа услуга, която не е част от организирано пътуване с обща цена се издава резервационна бланка, включително във вид на електронен документ. настоящите Общи условия ведно със специфичните условия, предоставени на Клиента с Офертата за съответната услуга, и приети от Клиента чрез резервацията на тази услуга при тези условия, са задължителни и при реализацията на услуги, които не са част от организирано пътуване с обща цена.


II.    РЕГИСТРАЦИЯ

1.    Достъпът до уебсайта е свободен, но за резервация и закупуване на услуги се изисква регистрация и предоставяне на данни на Клиента, необходими за предоставяне на услугите.

2.    С извършване на регистрацията се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия.

3.    С извършване на регистрацията/резервацията Клиентът декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност при регистрацията, резервацията и закупуването на услугите.

4.    Регистрацията в уебсайта се извършва чрез въвеждане на данни за Клиента, съгласно формуляра за резервация на уебсайта.

5.    Клиентът носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в уебсайта. Event Academy не носи отговорност, ако Клиент е попълнил неверни данни при регистрацията или резервацията.

6.    Event Academy има право да откаже услуга при съмнения, че Клиентът не отговаря на условията за закупуване на тази услуга (например не е навършили пълнолетие или поради друга причина).

7.    Клиентът се задължава да уведоми Event Academy при всяка промяна в данните, които е предоставил на Event Academy, като в противен случай Event Academy не носи отговорност за неточно изпълнение на услугите, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните услуги изцяло, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Event Academy.


III.  РЕЗЕРВАЦИЯ НА УСЛУГИ

8.    За резервация и закупуване на услуги в уебсайта, трябва да следвате инструкциите на уебсайта. За всяка услуга важат правилата в офертата за съответната услуга.

9.    След натискане на бутона „Резервирай“ се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него услуги. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на услугите от страна на Клиента. С резервацията Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната услуга и се задължава да заплати цената ѝ.

10.    Извършването на резервацията представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с общите условия на Event Academy, както и с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.

11.    С резервирането на услугата Клиентът разрешава на Event Academy да се свърже с него, когато това се налага във връзка с направената резервация или сключения Договор.

12.    Event Academy не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, резервацията може да се счита за невалидна и за Event Academy не възниква задължение за нейното изпълнение.

13.    Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в уебсайта. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на резервираните услуги, както и отговорност във връзка с нарушени права на третото лица по отношение на неговите лични данни.

14.    Клиентът носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за резервацията, която е направил.

15.    Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия профил. Клиентът се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да правят резервации от негово име и за негова сметка. Ако Клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави резервации от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на услугите, резервирани от такова лице.

16.    Изображенията в уебсайта могат да имат информативен и насочващ характер, като действителните услуги и продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлаганата услуга, а не да я представят точно. Възможно е някои изображения да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Възможно е и описанията на услугите да бъдат понякога непълни. Event Academy не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при подобно разминаване или непълнота.

17.    Event Academy ще предостави на Клиента резервираните Услуги според описанието и спецификациите, обявени в офертата на неговия уебсайт. Дейности, транспорт, хранене, екипировка и оборудване, услуги или всеки друг компонент, който не е изрично посочен в описанието или програмата на Услугите, следва да се счита като невключен в обхвата на Услугите.

18.    Резервацията поражда действие по отношение на Event Academy след като Event Academy получи плащане на съответната услуга или на авансова вноска (капаро), съгласно условията на съответната оферта за услуга. При невъзможност за приемане на резервацията, Event Academy ще се свърже с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на желаните услуги или други възможности.
19.    При резервацията Клиентът следва да предостави на Event Academy цялата необходима информация за предоставяне на Услугата и идентификация на лицето/лицата, които резервират и/или ще ползват Услугата, както и всяка друга допълнителна приложима информация, изискана от или необходима на Event Academy за предоставяне на Услугата.

20.    При предоставяне на горепосочената информация от Клиента може да бъде изискано да извърши предварително пълно или частично плащане на сумата по Услугата. Всички плащания се извършват в сроковете, посочени от Event Academy в настоящите Общи условия съгласно Приложение № 1, освен ако не е предвидено друго в офертата за съответната услуга. В случай че плащането не е получено в рамките на посочения срок, резервацията няма да се счита за обвързваща за Event Academy. В случай че Клиентът не предостави необходимата информация, е възможно Event Academy да не може да предостави услугите.

21.    Клиентът, който прави резервацията, трябва да има навършени 18 години и следва да предостави пълна и точна информация, както е поискана от Event Academy за потвърждение на резервацията. Клиент, който резервира Услуга за повече от един участник, представлява последния/ите и гарантира пред Event Academy, че: а) има съгласието на всички други участници да направи резервацията от тяхно име и е предал всичката необходима и приложима информация на другите участници (Клиенти); б) информацията, която предоставя относно всички други участници, е пълна и точна; в) Клиентът е получил съгласие и разрешение да предостави посочената информация на Event Academy с цел завършване на резервацията; и г) надлежно ще уведоми всички други участници за съдържанието и приложимостта на настоящите Общи условия.

22.    Всички резервации за непълнолетни лица (участници, ненавършили 18 години на датата на първия ден от Услугата) подлежат на предварително одобрение от Event Academy. Всяко непълнолетно лице, за което има резервация и участва в Услуга на Event Academy, трябва да бъде придружено от поне едно пълнолетно лице.

23.    В случай че приложимото законодателство изисква съгласието на родител или законен настойник на непълнолетно лице за неговото участие в дадена Услуга на Event Academy, придружаващото пълнолетно лице е изцяло отговорно за набавянето и предоставянето на всички такива документи.

24.    Резервацията се потвърждава и ангажиментите на Event Academy по настоящите Общи условия влизат в сила при предоставяне на горепосочената информация и/или документация и след като съответните предварителни плащания са получени от Event Academy, ако това е било предвидено в офертата, и/или когато Клиентът е получил писмено потвърждение на резервацията от Event Academy. Това потвърждение може да бъде извършено и по електронна поща или чрез друга форма на писмена кореспонденция, съгласно указанията на Event Academy.

25.    След заплащане на необходимите суми съгласно настоящите Общи условия и специфичните условия на съответната оферта, Клиентът ще получи ваучер за съответните услуги, съответно код за достъп до събитие, генерирани от уебсайта на базата на направената резервация. На основание Закона за туризма, ваучерът може да се издава като електронен документ, като Клиентът следва да потвърди получаването му чрез обратно съобщение с уведомление за постъпване на електронното съобщение с прикачен ваучер в електронната му пощенска кутия.

26.    Ваучерът се издава автоматично от резервационната система на уебсайта само след успешно приемане от страна на Клиента на настоящите Общи условия и условията по конкретната оферта и се изпраща на адрес на електронната поща, посочен от Клиента.

27.    Независимо от горното, от Клиента може да бъде изискано да подпише оригинала на Договора за организирано пътуване и всякакви относими приложения, преди предоставяне на Услугите. Такива приложения могат да включват медицински декларации, застраховки, документи за освобождаване от отговорност и отказ от права, както и всякакви други документи, които Event Academy или приложимото законодателство може да изискват.


IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

1.    Цените на Услугите са обявени на уебсайта, са валидни и обвързващи за Event Academy и Клиента от момента на тяхната публикация на уебсайта.

2.    Всички цени са в лева и евро в зависимост от избрания език.

3.    Цените са актуални към датата на плащането.

4.    За цената на стоката Event Academy издава документ, в която вписва данните, предоставени от Клиента. Event Academy може да изпраща на Клиента документа по електронен път на адреса на електронна поща, предоставен от Клиента.

5.    Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Event Academy да получи пълния размер на цената на резервираните услуги.

6.    Сроковете и изискванията за плащане са уточнени в настоящите Общи условия съгласно Приложение № 1, освен ако друго не е посочено в офертата за съответната услуга. Във всички случаи преимущество имат условията в офертата за съответната услуга. Ако дадена услуга или продукт изискват специфични срокове за предварително плащане, то те ще се прилагат с предимство пред общите условия и срокове за плащане, предвидени в Приложение № 1.

7.    Клиентите следва да вземат предвид информацията и да спазват указанията на Event Academy, поместени на уебсайта на Event Academy, документа и/или потвърждението на резервацията относно детайли по плащането за резервираната Услуга.

8.    Event Academy има право да променя цените на Услугите по всяко време без предварително уведомление, като същите влизат в сила незабавно, включително да предлага отстъпки и намаления на цени по своя преценка за определени периоди на резервация или плащане, както и да предлага различна цена на една и съща услуга в различни времеви периоди. За вече резервирани услуги Event Academy може да променя цената на Услугите в случай, че трета страна увеличи цената за дадена услуга, която представлява съществена част от Услугата на Event Academy, като например предоставяне на оборудване и екипировка, транспорт, настаняване, застраховка и т.н., с минимум 5%. В случай на увеличение на цената поради причина, възникнала от трета страна, Клиентът следва да заплати допълнителната сума преди или най-късно на първия ден от Услугата, съгласно инструкциите на Event Academy, като в противен случай няма право да ползва услугата.

9.    Цената на Услугата не включва допълнителни услуги, които могат да бъдат заявени от Клиента, като например допълнителна застраховка, писмен/устен превод, мерки за сигурност, подобрения по транспорта и настаняването и т.н., ако не са изрично посочени като опции в самата Услуга.

10.    Клиентът заплаща цената на Услугата в сроковете, посочени от Event Academy съгласно Приложение № 1, освен ако не е предвидено друго в офертата за съответната услуга. В случай, че пълното плащане не е получено до съответната дата на падеж, Event Academy си запазва правото да откаже предоставянето на Услугата и/или да разглежда Договора за съответната Услуга като прекратен, като има правото да задържи всеки депозит, капаро, авансово плащане, направени във връзка с резервацията като неустойка в съответствие с условията, посочени в Приложение № 1, освен ако не е предвидено друго в офертата за съответната услуга.

11.    Цената се заплаща по начините, предвидени в уебсайта, като например банков превод или плащане с карта.

12.    В случай на отказ/анулиране на услуга, всички приложими неустойки се определят съгласно условията, изложени в Приложение № 1, освен ако не е предвидено друго в офертата за съответната услуга.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1.    Event Academy се задължава да предостави заявената от Клиента Услуга съгласно настоящите Общи условия, освен ако не е предвидено друго в офертата за съответната услуга.

2.    Event Academy ще предоставя Услугите в съответствие с приложимите правила и изисквания на българското законодателство.

3.    Event Academy може да предоставя Услугите, предмет на настоящите Общи условия, или части от тях чрез подизпълнители, индивидуални изпълнители или със съдействието на трети страни.

4.    Event Academy ще осигури водачи на групи, които са професионално обучени и сертифицирани съгласно правилата и изискванията на приложимото българско законодателство и професионални стандарти, които въпреки всичко могат да се различават от обичайните такива в други юрисдикции.

5.    До степента, предвидена в приложимото законодателство, Event Academy, неговите служители и/или представители не носят отговорност за предоставяне на информация, насоки или съвети по отношение на пътни документи, ваксини, облекло, багаж, специална екипировка и оборудване, местни обичаи, атмосферни условия, специфични рискове за безопасността, физически предизвикателства или местни закони и наредби. До степента, предвидена в приложимото законодателство, Event Academy не гарантира такава информация по отношение на нейната пълнота и/или точност и не носи отговорност за грешки или пропуски в нея.

6.    Event Academy се ангажира с организацията на необходимата подготовка за Услугата, по своя преценка. Когато е необходимо или препоръчително поради оперативни причини/причини с оглед на безопасността, Event Academy може да предприеме разумни промени в компонентите на дадена Услуга по своя преценка.

7.    Изменения в компонентите на дадена Услуга след първия ден от Услугата могат да са необходими или препоръчителни в резултат на непредвидени обстоятелства и/или по други причини, засягащи работния процес на Event Academy, рискове за здравето и/или безопасността, комфорта на Клиента и т.н. По своя преценка и действайки добросъвестно, Event Academy може да предостави подходящи алтернативни опции и ако е уместно, ще компенсира Клиента за всякакви значими материални разлики между реално предоставените услуги и тези, описани в Договора/резервационната бланка.
8.    Всички инструкции от представители на Event Academy, като служители, инструктори, водачи и т.н., са обвързващи и задължителни за Клиента. Event Academy може да изиска от Клиента да извърши дадени действия, за да се съобрази с изискванията относно организацията, безопасността и сигурността или законови такива, касаещи изпълнението на Услугата.

9.    Клиентът е запознат, че пътуванията във връзка с посещение на конкретни събития могат да изискват високо ниво на гъвкавост. Действайки добросъвестно, Event Academy може да предприеме разумни изменения по Услугата и/или компонентите ѝ, т.е. маршрутът, графикът, програмата, местата и съоръженията за настаняване и опциите за транспорт могат да претърпят промени, поради непредсказуеми и непредвидени обстоятелства, условия или събития, които са отвъд контрола на Event Academy. Event Academy надлежно ще уведоми Клиента, резервирал тази Услуга, веднага щом това е практически възможно. В случай че такива промени настъпят повече от 14 календарни дни преди първия ден на Услугата, Клиентът може: а) да приеме промените по Услугата, б) да резервира друга Услуга на еквивалентна или по-висока стойност, ако такива са налични, като съответната ценова разлика се заплаща от Клиента допълнително, в) да резервира друга Услуга на по-ниска стойност, ако такъв е наличен, като съответната ценова разлика ще бъде възстановена на Клиента от Event Academy, или г) да откаже Услугата и да му бъде възстановена цялата сума. В случай, че Клиентът не уведоми Event Academy за своето решение в рамките на 3 календарни дни, след като е бил уведомен за промените, ще се счита, че въпросните промени са приети.

10.    Отпътуването по дадена заявена Услуга се потвърждава, щом минималният брой участници, посочен в описанието на Услугата, е достигнат (т.е. минималният брой резервации са потвърдени от Event Academy съгласно условията 7 по-горе).
11.    В случай че Event Academy отмени Услуга преди съгласуваната дата на заминаване поради обстоятелства, различни от форсмажорни такива и които не са по вина на Клиента, последният може да приеме: (а) алтернативна Услуга на Event Academy; или (б) пълно възстановяване на сумата за отменената Услуга.

12.    До степента, предвидена в приложимото законодателство, Event Academy не поема никаква отговорност за допълнителни разходи или последващи загуби за Клиента, възникнали вследствие на отменена резервация, включително, но не ограничено до автобусни билети или други такси и разходи.

13.    Клиентът е изцяло отговорен да прецени дали отговаря на изискванията и дали е физически подготвен, за да участва във всички дейности по резервираната Услуга. Преди заминаване всеки Клиент следва да се консултира с медицинско лице относно общото му здравословно състояние и физическа подготовка за пътуване. Event Academy и неговите служители и/или представители не са компетентни и не предоставят медицински консултации. Някои Услуги на Event Academy е възможно да не са подходящи за всеки Клиент и Клиентът е отговорен за оценката на рисковете и непредвидените ситуации, които могат да бъдат породени от даден Услуги по отношение на собствените му възможности, физически и психически способности и състояние, както и медицинските нужди и състояния, които евентуално могат да възникнат.

14.    Event Academy си запазва правото да изключи Клиент, който пътува или участва в Услуга, от всички или някои дейности по Услугата, в случай че Event Academy действайки добросъвестно, счете това за необходимо с оглед на здравето и безопасността на Клиента или здравето и безопасността на други Клиенти.
15.    Всеки Клиент, който придружава непълнолетно лице, носи солидарна и лична отговорност за поведението и благосъстоянието на всички непълнолетни лица, пътуващи с него, за срока на съответната Услуга и изрично приема настоящите Общи условия и конкретните условия на дадена услуга от името на непълнолетния, включително всички присъщи рискове и ограничения на отговорността. Клиентът също поема цялата отговорност по надзора на непълнолетното лице, което придружава, като Event Academy и неговите служители и/или представители изрично не поемат никаква отговорност относно грижите, контрола и/или надзора.

16.    Клиентът се задължава да заплати договорената цена на Услугата съгласно избора си и инструкциите за плащане на Event Academy.

17.    Клиентът ще се съобразява с всички дати, часове и места на отпътуване, както е посочено от Event Academy.

18.    Клиентът се задължава да се съобразява с всички инструкции, дадени от Event Academy, неговите служители и трети страни, на които Event Academy е възложило изпълнението на Услугата.

19.    Клиентът се задължава да осигури изпълнението на всички необходими предварителни и застрахователни изисквания преди участие в Услугата. Застраховки, сключени от Event Academy от името на Клиента, са упоменати във всяка оферта за Услуга.

20.    Клиентът има право да се откаже от услуга него в рамките на 14 дни след нейната резервация, използвайки стандартния формуляр за отказ - Приложение № 2 от настоящите Общи условия или да изрази по друг начин своето желание за отказ от договора.

21.    Клиентът е изцяло отговорен за осигуряване на валиден паспорт и други необходими пътни документи за всяка страна или регион, които ще бъдат посетени съгласно програмата на Услугата, включително всички визи, разрешителни, удостоверения и т.н., като  тези документи трябва да бъдат налични по всяко време. Клиентът е изцяло отговорен за осигуряването на всички необходими документи преди началото на Услугата и ще носи всички последствия, произтичащи от липсата или несъответствието им.

22.    В случай че Клиентът е възпрепятстван да вземе участие в резервирана Услуга поради каквато и да е причина, той може да прехвърли резервацията си на друго лице, след получаване на съгласие от Event Academy. Прехвърлящият Клиент и приемникът са солидарно и лично отговорни за извършване на плащането на пълната цена на Услугата, както и заплащането на всички допълнителни разходи и разноски, които могат да възникнат в резултат на прехвърлянето на резервацията. При прехвърляне всички права и задължения съгласно настоящите Общи условия се поемат от приемника незабавно.


VI. РЕКЛАМАЦИИ

1.    В случай че Клиент има оплаквания относно дадена Услуга, те следва да бъдат съобщени на Event Academy, неговите служители и/или представители веднага, щом това е възможно, за да може Event Academy да има възможност да разгледа въпроса/ите и предприеме съответни мерки по подходящ начин.

2.    Клиентът има право да прави рекламации към Event Academy само срещу предявяване на ваучер, фактура, договор, съответно резервационна бланка и документ за пълно заплащане на услугата. В случай, че Клиентът не представи всички документи при предявяване на рекламацията или не е спазил изискванията в тези Общи условия и условията за съответната услуга, Клиентът няма право да прави рекламации или да предявява друг вид претенции към Event Academy.

3.    Event Academy не поема никаква отговорност за оплаквания, които не са му представени по съответния начин и без достатъчно предизвестие, което да позволи на Event Academy да разреши или да се опита да разреши въпроса.

4.    В случай че оплакване постъпи след завършване на Услугата, то трябва да бъде получено в писмена форма от Event Academy в рамките на 3 дни след последния ден от Услугата.

5.    Ако друго не е уговорено изрично, всички обезщетения и други суми, свързани с рекламации и неизпълнение на услуги, се изплащат на пътуващото лице, независимо от чие име са платени самите услуги.

6.    Event Academy не носи отговорност за:
•    Вреди, претърпени от Клиента, поради обстоятелства отвъд контрола на Event Academy, като например, но не ограничени до действия от страна на подизпълнители, трети страни, независими изпълнители, атмосферни условия, оборудване, недействителни гаранции, форсмажорни обстоятелства или сходни събития;
•    Непреки и/или косвени загуби за Клиента, свързани с промяна в компонентите на Услугата;
•    Вреди, претърпени поради неверни данни или укрита информация от страна на Клиента, като например, но не ограничени до здравословно състояние, възраст, физическо състояние или други подобни обстоятелства;
•    Всякакви такси, произтичащи от неточности, закъсняла, непълна или невярна информация, предоставена от Клиента;
•    Некомфортна среда или място на настаняване;
•    Невалидност на застрахователните документи поради причини, които са отвъд контрола на Event Academy;
•    Всякакви такси, загуби или вреди, претърпени от Клиента, дължащи се на действия и дейности извън обхвата или програмата на Услугата и/или предоставените услуги;
•    Загуба и/или вреди върху имущество на Клиента, включително поради кражба или други криминални действия;
•    Всякакви такси, загуби или вреди, претърпени от Клиента поради нарушаване на изискванията за безопасност и сигурност за дейностите по Услугата, в които Клиентът участва;
•    Вреди или нарушения на правата на Клиента по време на пазаруване;
•    Стандартите за здраве, безопасност и сигурност, както и за медицински услуги, които са типични за държавата, в която се изпълняват Услугите;
•    Извършено от трети лица или разрешено от Клиента споделяне на снимки или предмети на интелектуалната собственост, с трети страни или публикацията им в интернет, на които Клиентът може да бъде идентифициран;
•    Такси, загуби или вреди, претърпени в резултат на неуспех от страна на Клиента да осигури необходимите съгласия, разрешителни, одобрения и т.н., които са му необходими съгласно приложимото законодателство.

7.    Event Academy няма да носи отговорност и от него няма да бъде изисквано да  предостави под никаква форма обезщетение за услуги, които Клиентът е пропуснал или не е използвал не по вина на Event Academy, неговите служители и/или представители, включително и в случаите, когато на Клиента е било забранено да участва в Услугата по негова собствена вина, поради неговото поведение, неправомерно изпълнение и/или нарушение на Договора за резервация и настоящите Общи условия.

8.    В случай че Клиентът не съумее да спази стриктно местните закони и наредби и/или извърши нарушение или незаконно действие по времето на резервираната Услуга, или ако Event Academy, неговите служители и/или представители, действайки добросъвестно, преценят, че поведението на Клиента води или е вероятно да доведе до рискови ситуации, опасност или материални вреди за други Клиенти или трети страни, Event Academy може да прекрати незабавно резервацията на такъв Клиент и/или участието му в определени дейности, без това да поражда никакви отговорности за Event Academy, като въпросният Клиент няма право на обезщетение под никаква форма, произтичащо от прекратяването, включително за неизползвано настаняване, хранене, завръщане и т.н.

9.    Event Academy не предоставя гаранция относно информация, организация, избор или резервация на допълнителни продукти и/или услуги по молба на Клиента и не поема никаква отговорност, произтичаща от тях, ако такива не са включени в описанието или програмата на Услугата или не са част от продуктовото портфолио на Event Academy.
10.    При възникване на ситуация, която поражда отговорност за Event Academy, тя е ограничена до сумата, заплатена от Клиента за изпълнение на Услугата. Клиентът няма право да предяви едни и същи претенции и да претендира за обезщетение и пред Event Academy, и пред съответните подизпълнители, независими изпълнители или други трети страни.

11.    В случай на загуба, смърт, нараняване, болест и т.н. в резултат на небрежност и/или пропуск от страна на Event Academy, неговите служители, представители, независими изпълнители или подизпълнители по отношение на услуги, отговорността на Event Academy се ограничава до разпоредбите на съответните международни конвенции, когато е приложимо.

12.    Клиентът е отговорен за всякакви вреди или загуби, причинени на Event Academy по време на изпълнение на резервираната Услуга, включително и в резултат на, но не ограничено до:
•    Пълната стойност на всяка загуба или разход, понесена или заплатена от Event Academy в резултат на неуспех от страна на Клиента да осигури необходимите пътни документи;
•    Загуби или вреди по оборудване и екипировка, отдадени под наем индивидуално или предоставено като част от Услугата;
•    Нарушение на приложимите закони и наредби, както и всички правила, инструкции за безопасност или препоръки на Event Academy, неговите служители и/или трети страни, назначени от Event Academy за изпълнение на услугите;
•    Действия и дейности, които са извън обхвата или компонентите на Услугата;
•    Вреди, нанесени на други участници в резултат на действията и поведението на Клиента;
•    Всякакви вреди, нанесени на трети страни, които подвеждат Event Academy под отговорност в резултат на щети, унищожение, кражба или свързаните с тях такси и разходи, причинени или предизвикани от Клиента.


VII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОУ

1.    Event Academy предоставя настоящите Общи условия на всеки Клиент по електронна поща и/или ги публикува на своя уебсайт.

2.    Настоящите Общи условия могат да бъдат изменени от Event Academy по всяко време, за което последният следва да уведоми всички Клиенти по подходящ начин.

3.    Event Academy и Клиентът се споразумяват, че всички допълнения и изменения към настоящите Общи условия ще се прилагат за Клиента след изрично уведомление от страна на Event Academy и в случай че Клиентът не ги отхвърли в срок от 14 дни.

4.    Event Academy се съгласява, че всички изявления във връзка с изменението на настоящите Общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочен от Клиента по време на резервацията.

5.    Клиентът се съгласява, че не е необходимо имейлите, изпратени във връзка с настоящите Общи условия, да бъдат подписани електронно, за да имат обвързващо действие за него.

6.    Горната процедура се прилага единствено за Клиенти, които към момента на изменение на настоящите Общи условия вече са направили резервация.


VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

1.    Настоящите Общи условия като част от Договор за организирано пътуване се прекратяват:
•    по взаимно писмено съгласие на страните;
•    при обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни своите задължения;
•    едностранно от Event Academy в случай на нарушение на настоящите Общи условия, съответно условията за конкретната услуга, или приложимото законодателство относно безопасността и сигурността на Услугата или изпълнението на компонентите от Услугата;
•    едностранно от Клиента в случай на съществено неизпълнение на елемент от Услугата.

2.    В горните случаи от Event Academy може да бъде изискано да възстанови част от цената на Услугата, която е пропорционална на неизпълненото, но има правото да покрие разходите си към трети страни за изпълнение на услугите и по отношение на застраховки, сключени на името на Клиента.

3.    Event Academy има право да откаже доставката на резервирани услуги, в случай, че Клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на услугата противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Клиента, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай Event Academy не носи отговорност за неизпълнение.

4.    Event Academy има право да откаже доставката на резервирани услуги, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
a)    Информацията, предоставена от Клиентът е непълна или невярна;
b)    действията на Клиентът могат да увредят Event Academy;
c)    Клиентът не е заплатил услуги, закупени от Event Academy.

5.    Клиентът разбира и се съгласява, че Event Academy има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

6.    Event Academy има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на уебсайта, да забрани използването му от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

7.    Клиентът разбира и се съгласява, че Event Academy има право да преустанови достъпа на Клиента до уебсайта без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме закупени от Event Academy услуги, като в този случай Event Academy не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.

8.    Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват уебсайта, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.

9.    Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до уебсайта (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Event Academy. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на Клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички услуги, поръчани през профила му.

10.    Event Academy няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

11.    Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Event Academy за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на Клиента.

12.    Във всички случаи отговорността на Event Academy към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена услуга.

13.    Event Academy не гарантира, че достъпът до уебсайта ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Event Academy. Event Academy не носи отговорност за прекъснат достъп до уебсайта, както и за необработването или ненавременното обработване на резервации, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.


IX. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

1.    Цялото съдържание на уебсайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Event Academy и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Event Academy и на императивните разпоредби на българското законодателство.

2.    Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на уебсайта.

3.    При създаването на профил в уебсайта Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на уебсайта, продуктите или марките на Event Academy или трети лица.

4.    Клиентът няма право на достъп до програмния код на уебсайта и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Event Academy.

5.    В случай на неизпълнение на горните условия, Event Academy има право незабавно да прекрати ползването на уебсайта от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.

6.    Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички лица, на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Event Academy.

7.    Търговската марка Event Academy и домейните http://eventacademy.net/ са собственост на Event Academy и неговите партньори. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Event Academy е забранено и се наказва според закона.

8.    Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Event Academy са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в уебсайта и/или имат профил, като при нарушение Event Academy има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.


XI.    ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

1.    Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
a)    името и адреса, както и всички други идентифициращи данни и данни за контакт с Event Academy, данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща;
b)    данни за вписване на Event Academy в Търговския регистър (ЕИК 203820621) и лиценз за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7681;
органът, осъществяващ контрол върху дейността на Event Academy, а именно – Комисия за защита на потребителите и Министъра на туризма
всички характеристики на продуктите и услугите, предоставяни от Event Academy;
c)    информация за състава, предназначението и употребата на услугите;
d)    крайната цена на услугите с включени всички данъци и такси;
e)    условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Event Academy се задължава да достави услугите;
f)    условията, срока и начина за рекламация и отказ, включително формуляра по приложение 6 от ЗЗП;
g)    периода, за който цената на услугите е в сила;
h)    условията и срока на гаранцията/годността;
i)    информация за контакт със Event Academy, включително по телефон и електронна поща;
j)    техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
k)    техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
m)     опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на услугите.

2.    Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на услугите.

3.    Event Academy е регистриран по ЗДДС с ДДС № BG203820621.


XII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1.    Event Academy и Клиентът се задължават да защитават взаимно правата и правните си интереси, както и всякакви търговски тайни, които са им станали известни в процеса на реализация на услугите.

2.    За срок до една година след реализация науслугата или прекратяване на действието на тези Общи условия Клиентът и Event Academy следва да се въздържат и да не превръщат в публично достояние никаква писмена или устна кореспонденция, разменена между тях. „Публично достояние“ следва да се тълкува като публикуване на кореспонденция в пресата и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уебсайтове и т.н.

3.    В случай на несъответствие между настоящите Общи условия и клаузите на даден Договор, сключен между Event Academy и Клиента, клаузите на конкретния договор се прилагат с предимство.

4.    Евентуалното анулиране на дадена разпоредба от настоящите Общи условия не прави цялото споразумение невалидно.

5.    Всички спорове, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия, които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие и чрез преговори между Event Academy и Клиента, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения, като ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

6.    Клиенти, които имат качеството потребители по смисъла на приложимото законодателство имат право да отнася всички спорове с Event Academy относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

7.    Клиенти, които имат качеството потребители по смисъла на приложимото законодателство, могат да предявят своите искове пред българските държавни съдилища.

8.    За всички неуредени в Договора за резервация и настоящите Общи условия въпроси, както и за въпросите, свързани с тяхното изпълнение и тълкуване, се прилагат разпоредбите на търговското и гражданското законодателство на Република България.
9.    Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Клиенти, считано от 05.02.2018г.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Срокове за плащане и отказ

При резервация на Услуга Клиентът заплаща пълната цена на Продукта/услугата по начините за електронно плащане, посочени на уебсайта на Event Academy или в рамките на 3 дни от резервацията чрез банков превод.
Срокове за отказ от резервираните Услуги на Event Academy са:
•    1 месец преди първия ден от Услугата – пълно възстановяване на сумата;
•    2 седмици преди първия ден от Услугата – възстановяване на 80% от сумата;
•    1 седмица преди първия ден от Услугата – възстановяване на 50% от сумата;
•    48 часа преди първия ден от Услугата – възстановяване на 10% от сумата.
Горните условия за плащане са приложими по отношение на всички Услуги на Event Academy, освен ако не са договорени специални условия на плащане между страните или такива са публикувани от Event Academy на неговия уебсайт или съобщени по друг начин.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от Договора за резервация

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
•    До ……………….., София, ……… ул. № ………..; ЕИК ………….., електронна поща: …………………. , тел.: ……………:
•    С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга*: ………………………………………………………………………………………….
•    Резервирано на* / Получено на*:
•    Име на потребителя/ите:
•    Адрес на потребителя/ите:
•    Подпис на потребителя/ите: (само в случай че настоящият формуляр е на хартия)
•    Дата:
——————————————————
* Ненужното се зачертава
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Информация относно упражняване правото на отказ от Договора
Стандартни указания за отказ:
1.    Право на отказ от Договора от разстояние или извън търговския обект.
Имате право да се откажете от настоящия Договор, без да посочвате причини за това, в срок от 30 дни.
Срокът за отказ е 30 дни, считано от дата, на която е сключен Договорът.
За да упражните правото си на отказ, трябва да уведомите „Ивент Академи България“ ООД и за решението си да се откажете от Договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).
Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (http://eventacademy.net/). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
Действие на отказа.
Ако се откажете от настоящия Договор за резервация, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), ако е приложимо, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия Договор за резервация, при спазване на възможните приложими неустойки съгласно Приложение № 1 от настоящите Общи условия. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.
Ако сте поискали предоставянето на услугите да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор.