Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.eventacademy.net или използвате нашите услуги чрез този сайт и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме и не контролираме.

Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си.

КОИ СМЕ НИЕ

Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „Ивент Академи България“ ЕООД, ЕИК 203820621, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38, представлявано от управителя Петър Димитров Стоичков.

Отговорно лице по защита на личните данни: Анжелика Асенова, 0879050304, [email protected], адрес: България, гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

За да можете да използвате нашите услуги и да закупувате нашите продукти, трябва да обработваме някои лични данни. Ние събираме лични данни, само с цел осъществяване на нашата дейност и продажбата на нашите продукти и услуги. Обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу.

Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели:

Име, фамилия и дата на раждане на клиента са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш клиент, да направим заявените резервации и да съставим и издадем необходимите документи във връзка със закупените продукти (например за издаването на ваучери и билети, за съставянето на договори), както и за заплащането и осчетоводяването на покупко-продажбата и другите услуги.

Адрес на електронна поща и телефонен номер на клиента са ни необходими, за да се свържем с клиента във всеки един момент от изпълнението на заявените услуги във връзка с тяхното успешно и навременно осъществяване, за изпращане на документи и потвърждения, да отговаряме на вашите запитвания и да уважаваме вашите рекламации и други искания.

ЕГН и/или номер на лична карта са ни необходими, само ако клиентът е заявил, че желае да му осигурим транспортни услуги и тези данни са необходими за сключване на застраховка в полза на клиента.

Когато клиентът желае да ползва услугите ни и за други лица, горните данни са ни необходими и за останалите лица, на които ще предоставим услугите си.

Когато сме получили запитване от лице чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените от него данни за контакт, за да се свържем и да му предоставим информацията или съдействието, от което той се нуждае.

Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща и телефонния ви номер, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация.
Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни до предоставите Въпреки това считаме, че ще имате голяма полза от получаването на тази информация, защото тя ще отразява най-новите ни проекти и идеи за подобряване на услугите ни и удовлетвореността на нашите клиенти.
Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна.
Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на длъжностното лице по защита на данните по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща или подаване на молба на място.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

Ние обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всеки клиент носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.
Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, дата на раждане, ЕГН, лична карта, телефоните и адресите на получателите на услугите (пътуващи лица), предоставени ни от клиент.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:
-    За резервация и ползване на отделните туристически услуги – на доставчиците на туристически услуги, включително хотели, транспортни компании, организатори на събития и др.;
-    За сключване на застраховки – на лицензирани застрахователни дружества и/или брокери.
В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност.

Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги и да закупите нашите продукти.
Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни.
Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ

По принцип обработваме данни, докато клиентът има активен профил при нас или докато използва услугите ни и 5 години след последна поръчка, за да предотвратим загубата на данни, ценни за клиента, за уважаване на рекламации и претенции от клиента, за разрешаване на възникнали съдебни и извънсъдебни спорове, за събиране на вземания и за спазването на приложимото законодателство, включително изискванията на Закона за счетоводството и приложимото данъчно законодателство.

Срокът на ползване на данните ви за контакт за изпращане на информация за нашите услуги, ако сте дали съгласие за това, е 3 години.

Срокът на съхранение на вашите данни, ако сте се свързали с нас чрез някоя от контактните ни форми, но не сте закупили продукти от нас, е 6 месеца с цел улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни.

ВАШИТЕ ПРАВА

Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни:

- имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и  до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
- имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
- имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
- имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат  изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или  защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси.
- имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин
- имате право да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това.

Можете да адресирате всички искания до длъжностното лице по защита на личните данни. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:
1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg.
Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата си.

КОРИГИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за коригиране и допълване на вашите данни:

Искане за коригиране/допълване на данни
До „Ивент Академи България“ ЕООД, ЕИК 203820621, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38, представлявано от управителя Петър Димитров Стоичков,
Чрез Отговорното лице по защита на личните данни на Администратора: Анжелика Асенова, 0879050304, [email protected], адрес: България, гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38
От: ………………………………………………... (име),
Тел.: …………………………
Email: …………………………
Моля да бъде извършено коригиране/допълване на следните данни: ………………….
Моля данните да бъдат допълнени по следния начин: …………..
и/или
Моля данните да бъдат коригирани по следния начин: ………………

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст за оттегляне на съгласие:

Искане за оттегляне на съгласие
До „Ивент Академи България“ ЕООД, ЕИК 203820621, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38, представлявано от управителя Петър Димитров Стоичков,
Чрез Отговорното лице по защита на личните данни на Администратора: Анжелика Асенова, 0879050304, [email protected], адрес: България, гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38
От: ………………………………………………... (име),
Тел.: …………………………
Email: …………………………
Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен в кампанията: ………………………
Оттеглям съгласието си по отношение на всички предоставените от мен данни/по отношение на следните данни: ………………………..
Оттеглям съгласието си за всички цели на ползване на данните/по отношение на следните цели: ………………………..

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за изтриване на данни.

Искане за изтриване на данни
До „Ивент Академи България“ ЕООД, ЕИК 203820621, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38, представлявано от управителя Петър Димитров Стоичков,
Чрез Отговорното лице по защита на личните данни на Администратора: Анжелика Асенова, 0879050304, [email protected], адрес: България, гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38
От: ………………………………………………... (име),
Тел.: …………………………
Email: …………………………
Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изтрити, освен данните, които следва да бъдат съхранени за целите на изпълнение на законови задължения.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

За ваше удобство и улеснение може да използвате следния текст на искане за трансфер на данни.

Искане за трансфер на данни
До „Ивент Академи България“ ЕООД, ЕИК 203820621, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38, представлявано от управителя Петър Димитров Стоичков,
Чрез Отговорното лице по защита на личните данни на Администратора Анжелика Асенова, 0879050304, [email protected], адрес: България, гр. София, район Средец, ул. „Парчевич“ № 38
От: ………………………………………………... (име),
Тел.: …………………………
Email: …………………………
Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или свързани с мен, да бъдат изпратени на: ……………………….